› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

V Kolonce budou nové chodníky, přibude zeleně i parkovacích stání

Vsetín, 27.02.2014

V letošním roce připravuje vsetínská radnice velké množství investičních akcí. Jednou z nich je také 1. etapa revitalizace veřejných ploch ve staré Kolonii. Její součástí budou stavební úpravy v ulicích Tyršova a U Hřiště, částečně ulic Sušilova a Na Plavisku, a to včetně výstavby nových parkovacích stání, úpravy dětských a sportovních hřišť, veřejného osvětlení, a úpravy ploch veřejné zeleně s následnou obnovou výsadby stromů a keřů. Nová zeleň tedy nahradí staré stromy, které bude nutné v rámci prací vykácet.


 

 

Uskutečnění 1. etapy revitalizace Kolonky si v první fázi vyžádá pokácení celkem 21 vzrostlých stromů. Konkrétně se jedná o 17 lip srdčitých na  ulici Tyršova, které jsou z důvodu několikanásobného ořezu v minulosti ve špatném zdravotním stavu. Na ulici Sušilova se pak jedná o 4 lísky turecké, jejichž pokácení je vynuceno samotnou investiční akcí. U všech stromů bylo provedeno dendrologické hodnocení, které zpracoval v listopadu 2012 dendrolog Martin Kovář, jenž vyhodnotil navrhované kácení jako nezbytné z důvodu rozsahu konkrétních stavebních úprav a zásahů. Ty možnost zachování stromů vylučují.

 

 

Rekonstrukce zpevněných ploch, tedy komunikací a chodníků, bude v některých úsecích znamenat nutnost jejich komplexní obnovy, a to včetně odstranění původních konstrukčních vrstev. S tím souvisí rovněž kroky vedoucí k zajištění, stabilizaci a ochraně podzemních sítí technické infrastruktury, které jsou vedeny v těsné blízkosti stromořadí. Stav, kdy kořeny stromů prorůstají mezi trubní řady a trasy kabelovodů, neodpovídá technickým podmínkám pro ochranu sítí a vytváří do budoucna nebezpečí poruch a havárií.

 

 „Pouze v rámci komplexního stavebního zásahu lze zajistit dostatečné odkrytí všech sítí, bezpečné odstranění kořenů pokácených stromů, přeložení inženýrských sítí a uvolnění prostoru v zelených pásech pro novou výsadbu s dlouholetou perspektivou,“ vysvětluje starostka Iveta Táborská a dodává: „Tuto výsadbu by později po úplném dožití a vykácení těchto stromů již nebylo možné realizovat.“ Samotné kácení stromů proběhne do poloviny měsíce března.

 

„Obyvatelé Kolonky o zeleň ale nepřijdou, protože v rámci této investiční akce dojde nejpozději do jednoho roku k novým výsadbám a sadovým úpravám,“ doplňuje Jiří Šturala, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny městského úřadu.

 

Konkrétně se bude jednat o náhradní výsadbu v počtu 9 kusů listnatých stromů - javorů na ulici Sušilova a dále se zeleň na ulici Tyršova rozšíří o 43 kusů lip, 8 kusů javorů a 246 kusů listnatých keřů typu ptačí zob. V ulici Na Plavisku bude vysazeno dalších 7 kusů stromů (javorů nebo akátů). Díky této rekonstrukci tak v městské části Kolonie vzniknou nové výsadby i v místech, kde předtím nebyly.

 

„Je naprosto ojedinělé, aby se za 21 pokácených stromů podařila vysadit třikrát tak vysoká náhrada stromů a ještě další zeleň,“ uzavřela starostka Táborská.    

                              

Obyvatelé Kolonky, ale i ostatní občané Vsetína, budou mít možnost seznámit se s definitivní podobou úprav, harmonogramem a rozsahem prací a také případnými omezeními provozu na veřejném setkání, které je naplánováno na 13. března od 16.30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu.

 

 

Zpracovala: Adéla Koukalová

 

Další informace: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667, e-mail: jana.cadova@mestovsetin.cz

 

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET